Kommunfullmäktige 2017-09-25

Ärende

Kommunfullmäktige 2017-09-25

Information från Högskolan

1. Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

2. Faställande av dagordning

3. Anmälan av nya ledamöter och ersättate i kommunfullmäktige

4. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag. Medborgarförslag från Carin Bjurholm om att väcka intresse för vår natur på ett roligt, lekfullt och lärande sätt genom sinnesstig på Billingen.

4B. Medborgarförslag från Lennart Kero om tillkomst av utegym och hinderbana i anslutning till befintligt löparspår vid Arenaområdet.

4C. Medborgarförslag från Per Persson om Karstorpssjön. Medborgarförslag från Kenth Johansson om gångtunnel, busshållplats och översyn av hållplatsläget vid Stallsiken.

4D. Medborgarförslag från Mikael Persson-Riis om storbildsskärm under fotbolls-VM 2018

4E. Motion från Marie Ekman (S) och Johan Ask (S) om byggnation utanför centralorten.

4F. Motion från Robert Ciabatti (S), Margareta Åslund (S) och Göran Bergman (S) om markanvisning.

4G. Motion från Monica Green (S), Eva Larsson (S), Per Johansson (S), Robert Ciabatti (S) och Göran Bergman (S) om att upphandla hållbara transporter.

5. Fråga/interpellation. Interpellationssvar från Katarina Jonsson (M) om kommunal mark för återvinningsstationer

6. Svar på medborgarförslag om att man vid kommunfullmäktiges möten ska ha rutinen att ge godtagbara skäl för skal de yrkanden man gör Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

7. Svar på motion om Vuxna på stan i Skövde Politiskt föredragande: Jacqueline Tjällman (L)

8. Svar på motion om att utveckla Södra brottet och Våmbs ängar till ett attraktivt besöksmål Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

9. Svar på motion om att Skövde kommun inrättar ett HBTQ-råd Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

10. Svar på motion om att införa sextimmarsdag inom vård och omsorg Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

11. Svar på motion om upphandlingsmodellen Vita jobb Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

12. Svar på motion om amning i det offentliga rummet Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

13. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

14. Antagande av projektplan för försök med kameraövervakning av allmänna platser i Skövde kommun samt återrapportering av uppdrag till kommundirektören om ett tryggare Skövde Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

15. Aktieöverlåtelse Gothia Innovation AB och Balthazar Science Center AB till Skövde Stadshus AB Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

16. Ränta- och amorteringsfritt lån för VA-anslutningar till ideella föreningar och idrottsföreningar på landsbygden Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

17. Firmatecknare för Skövde kommun

18. Rapport om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts, kvartal 2 2017 Politiskt föredragande: Anna Bergman (M) och Theres Sahlström (M)

19. Anmälningsärenden kommunfullmäktige 25 september 2017

20. Valärenden Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

21. Avslutning

Handlingar