Kommunfullmäktige 2017-10-30

Ärende

Kommunfullmäktige 2017-10-30

Näringsliv i Skövde

1. Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

4. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

5. Fråga/interpellation

6. Skövde kommun tertialrapport (T2) 2017, personalredovisning Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

7. Skövde kommun tertialrapport (T2) 2017 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

8. Svar på motion om en omlastnings- och distributionscentral Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

9. Svar på motion angående fler och bättre badmöjligheter i Skövde Politiskt föredragande: Kaj-Eve Enroth (L)

10. Köp av fastigheten Skövde 5:104 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

11. Redovisning av motioner under beredning

12. Redovisning av medborgarförslag under beredning

13. Anmälningsärenden kommunfullmäktige 30 oktober 2017

14. Valärenden Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

15. Avslutning

Handlingar