Kommunfullmäktige 2017-11-27

Ärende

Kommunfullmäktige 2017-11-27

1. Inledning -Mötets öppnande -Val av protokolljusterare -Upprop

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

4. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag Medborgarförslag från Anne-Marie Blomquist om gratisresor med buss för pensionärer

5. Fråga/interpellation

6. Svar på motion om Grön Flagg Politiskt föredragande: Paula Böckman (C)

7. Svar på motion om slopat modersmålsstöd Politiskt föredragande: Paula Böckman (C)

8. Koncernbanken - Utlåningsramar 2018 till kommunala bolagen. Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

9. Kommunalborgen till AB Skövdebostäders räntederivat. Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

10. Detaljplan för Lövängen 1, m.m. Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

11. Kollektivtrafikplan Skövde Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

12. Revidering av Skövde kommuns upphandlingspolicy Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

13. Revidering av socialnämndens reglemente samt beslut om avgift för tillsyn av e-cigaretter. Politiskt föredragande: Anna Bergman (M)

14. Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts, kvartal 3 2017. Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M) och Anna Bergman (M)

15. Anmälningsärenden kommunfullmäktige 27 november 2017

16. Valärenden. Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

17. Avslutning

Handlingar