Kommunfullmäktige 2017-12-11

Ärende

Kommunfullmäktige 201-12-11

1. Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

4. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

5. Fråga/interpellation

6. Svar på motion om kommunal beredskapsavdelning. Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

7. Svar på motion om migrations- och assimileringspolitik för Skövde. Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

8. Policy för kvalitetsutveckling. Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

9. Handlingsplan för heltidsanställningar inom Kommunals avtalsområde. Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

10. Avgifter för förebyggande verksamheten Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Politiskt föredragande: Göte Carling (KD)

11. Antagande av frister för skriftlig redogörelse, tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) och lag om brandfarliga ochexplosiva varor (LBE), tillstånd enligt LBE och rengöring Politiskt föredragande: Göte Carling (KD)

12. Revidering ägardirektiv Balthazar Science Center AB och Gothia Innovation AB. Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

13. Revidering ägardirektiv AB Skövdebostäder Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

14. Revidering av förbundsordning för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg. Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

15. Nya avgiftsnivåer maxtaxa för barnomsorgsavgift 2018 Politiskt föredragande: Paula Bäckman (C)

16. Anmälningsärenden kommunfullmäktige 11 december 2017

17. Valärenden. Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

18. Avslutning

Handlingar