Kommunfullmäktige 2015-10-26

Ärende

Kommunfullmäktige 2015-10-26

1. Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

4. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

5. Fråga/Interpellation

6. Skövde kommuns delårsrapport (T2) 2015, samt överlåtelse reversfordran till Skövde Biogas AB Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M) Behandlas av kommunstyrelsen 26 oktober

7. Skövde Biogas AB - Framtida inriktning Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M) Behandlas av kommunstyrelsen 26 oktober

8. Firmatecknare 2015 Skövde kommun – revidering Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

9. Beslut om att Tolkförmedling Väst ska ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar

10. Kommuninvest medlemsinsats 2015

11. Billingskolan - utbyggnad Politiskt föredragande: Paula Bäckman (C)

12. VA-taxa, revidering 2 Politiskt föredragande: Torbjörn Bergman (M)

13. Tillämpningsföreskrifter (taxa) och riktlinjer vid handläggning av avgifter för sektor vård- och omsorg Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M)

14. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen

15. Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer

16. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

17. Handlingsplan för jämställdhet 2015-2018 enligt CEMRdeklarationen Politiskt föredragande: Petter Fahlström (FP)

18. Beslut om kommunikationspolicy för Skövde kommunkoncern Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

19. Medlemskap i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS), Mariestad och Gullspångs kommuner

20. Förbundsordning Skaraborgs Kommunalförbund, reviderad Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

21. Motion om att utöka användandet av ApoDos för läkemedelshantering inom vården Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M)

22. Motion om förslag till beslut, motivering av yttrande av kommunfullmäktige gällande Cementas ansökan om fortsatt och utökad brytning av kalksten till Mark- och Miljödomstolen Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

23. Motion om ändring av högsta tillåtna hastighet på Högskolevägen Politiskt föredragande: Magnus Hammar Borsch (M)

24. Redovisning av motioner under beredning

25. Redovisning av medborgarförslag under beredning

26. Anmälningsärenden

27. Valärenden Föredragande: Martin Odenö (M)

28. Mötet avslutas