Kommunfullmäktige 2015-11-23

Ärende

Kommunfullmäktige 2015-11-23

1. Inledning, Mötets öppnande, Val av protokolljusterare, Upprop

2. Fastställande av dagordning

Information Revisionen

Information Överförmyndare i samverkan

3. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

4. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

5. Fråga/Interpellation

6. Motion om mer solkraft i Skövde

7. Motion om att inrätta Trygghetsknappen i Skövde

8. Medel från Egnellska fonden för konstnärlig gestaltning till Kulturfabriken

9. Kommunövergripande VA-plan för Skövde

10. Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts, kvartal 3 2015

11. Anmälningsärenden

12. Valärenden

13. Mötet avslutas