Kommunfullmäktige 2015-12-14

Ärende

Kommunfullmäktige 2015-12-14

1. Inledning -Mötets öppnande -Val av protokolljusterare -Upprop

Jämställdhetspris hedersomnämnande

Video Skövdes hjältar

Jämställdhetspris Fritidsgårdar Nyeport

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

4. Anmälan av nya motioner, medborgarförslag och interpellationer

5. Fråga/Interpellation

6. Medborgarförslag om att skattebetalarna ska stå för kostnaderna för mottagningar som arrangeras i stadshuset när kommunpolitiker fyller jämna år Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

7. Medborgarförslag om åtgärder vid området Kanikerukan i Skultorp Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

8. Medborgarförslag om avdelade gång- och cykelbanor, höger- och vänstertrafik för cyklister och gående Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

9. Medborgarförslag om att bygga en cykelväg från Karstorpsvägen, över Rånna, till Sätervägen Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

10. Motion om fri WiFi Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

11. Logotyp Skövde och grafisk profil för Skövde kommun samt majoritetsägda bolag Tjänstepersonsföredragning: Christina Herthnek kommunikationschef Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

12. Rökfri arbetsplats i Skövde kommun Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

13. Nya avgiftsnivåer maxtaxa barnomsorg Politiskt föredragande: Paula Bäckman (C)

14. Nyetablering av familjecentral Politiskt föredragande: Elisabeth Svalefelt (M)

15. Interreligiöst råd i Skövde Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

16. Bolagsstyrningsrapport - kommunala bolag Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

17. Fastställande av Avfall Östra Skaraborgs renhållningsordning Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

18. Kommunövergripande VA-plan för Skövde Politiskt föredragande: Torbjörn Bergman (M)

19. Utökat verksamhetsområde för kommunalt Vatten och Avlopp (VA) Politiskt föredragande: Torbjörn Bergman (M) Behandlas vid kommunstyrelsens möte den 14 december

20. Riktlinjer för markanvisningar Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M) Behandlas vid kommunstyrelsens möte den 14 december

21. Ombildning Brf Rosenbacken och Krokusen Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M) Behandlas vid kommunstyrelsens möte den 14 december

22. Avsättning pensionspengar Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

23. Anmälningsärenden

24. Valärenden

25. Mötet avslutas