Kommunfullmäktige 2016-01-25

Ärende


Kommunfullmäktige 2016-01-25

1. Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

4. Anmälan av nya motioner, medborgarförslag och interpellationer

5. Fråga/Interpellation

6. Medborgarförslag om anordna en miljödag i Skövde kommun där så många som möjligt cyklar istället för åka bil Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

7. Medborgarförslag om digitalskylt vid Boulognersjön Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

8. Motion om cykelstrategi Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

9. Motion om att ta fram en klimat- och sårbarhetsanalys samt en klimatanpassningsplan Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

10. Motion om 100 % ekologisk mat i Skövde kommun 2025 Politiskt föredragande: Torbjörn Bergman (M)

11. Motion om gratis buss i Skövde Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

12. Revidering finanspolicy Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

13. Revidering Avgifter och taxor samt tillämpningsföreskrifter och riktlinjer vid handläggning av avgifter för sektor vård och omsorg Skövde kommun Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M)

14. Handlingsplan för jämställdhet 2015-2018 enligt CEMRdeklarationen (Council of European Municipalities and Regions) Politiskt föredragande: Petter Fahlström (L)

15. Barn- och ungdomspolitiskt program 2015-2018 Politiskt föredragande: Petter Fahlström (L)

16. Slutredovisning investeringsprojekt från servicenämnden Politiskt föredragande: Torbjörn Bergman (M)

17. Anmälningsärenden

18. Valärenden

19. Mötet avslutas