Kommunfullmäktige 2016-02-29

Ärende


Kommunfullmäktige Skövde 2016-02-29

1. Inledning -Mötets öppnande -Val av protokolljusterare -Upprop

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

4. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

5. Fråga/Interpellation

6. Motion om att upprätta en plan om att göra all gatubelysning i kommunen så energieffektiv och miljövänlig som möjligt Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

7. Motion om att göra Skövde till en fristad för förföljda författare Politiskt föredragande: Kaj-Eve Enroth (L)

8. Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

9. Måltidspolicy för Skövde kommun Politiskt föredragande: Torbjörn Bergman (M)

10. Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts, kvartal 4 2015 Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M), Elisabeth Svalefelt(M)

11. Åtagande av medfinansiering E20 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M) Behandlas vid kommunstyrelsens möte 29 februari

12. Anmälningsärenden Inkomna ansökningar om partistöd finns publicerat i mapp på politikerportalen under Kommunfullmäktige

13. Valärenden Föredragande: Martin Odenö

14. Mötet avslutas