Kommunfullmäktige 2016-03-21

Ärende


Kommunfullmäktige 2016-03-21

1. Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

2. Fastställande av dagordning

7. Information om utveckling av Billingen – en framtidssatsning för Skövde Inledning av Katarina Jonsson (M)

3. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

4. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

5. Fråga/Interpellation

6. Medborgarförslag gång- och cykelvägar i Skövde tätort Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

8. Motion om de kommunala naturreservaten Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

9. Motion om att handikappanpassa Nohlmarkens naturreservat Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

10. Motion om ny migrationspolitik för Skövde Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

11. Motion om att låta alla ta del av höjt underhållsstöd Politiskt föredragande: Marianne Gustafson (KD)

12. Ombudgeteringar av investeringsmedel 2015-2016 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

13. Reviderad budget 2016 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

14. Anmälningsärenden

15. Valärenden Föredragande: Martin Odenö (M)

16. Ändring av tid för kommunfullmäktiges sammanträde 25 april 2016

17. Mötet avslutas