Kommunfullmäktige 2016-05-17

Ärende


Kommunfullmäktige 2016-05-17

1. Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

2. Fastställande av dagordning

3. Utveckling av Billingen - en framtidssatsning för Skövde, svar på återremiss Behandlas av kommunstyrelsen 2016-05-17 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

4. Medborgarförslag omformning av Lundenvägen i Skövde tätort Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

5. Motion angående HBTQ-certifiering Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

6. Motion angående inrättande av ett utvecklingsbidrag för ett grönare Skövde Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

7. Motion angående skötsel av kommunens marker Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

8. Motion om att ta fram en trädplan för Skövde tätort Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

9. Motion om en vegetarisk dag per vecka i Skövde Politiskt föredragande: Torbjörn Bergman (M)

10. Motion om att tillgängliggöra Havstenasjön för rekreation och naturupplevelser för alla Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

11. Avslutning