Kommunfullmäktige 2016-06-20

Ärende


Kommunfullmäktige 2016-06-20

1. Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälan av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

4. Anmälan av nya motioner, medborgarförslag och interpellationer

5. Fråga/Interpellation

6. Beslut om budget 2017 för Revisionen

7. Strategisk plan med budget 2017-2019 Politiskt föredragande: Leif Walterum (M)

8. Skövde kommuns tertialrapport 1 (T1) 2016 Politiskt föredragande: Leif Walterum (M)

9. Sammanträdesdagar 2017 för kommunfullmäktige Politiskt föredragande: Leif Walterum (M)

10. Beslut om delegation av beslutanderätt om generellt eldningsförbud och förbud att helt eller delvis elda utomhus m m. Politiskt föredragande: Göte Carling (KD)

11. SkövdeNät AB:s förvärv av aktier av Kraftringen AB i Billinge Energi AB Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

12. Höjning och revidering av taxa för den allmänna VAanläggningen i Skövde kommun Politiskt föredragande: Torbjörn Bergman (M)

13. Policy för arbetet mot våldsbejakande extremism Politiskt föredragande: Petter Fahlström (L)

14. Beslut om policy för internationellt arbete Politiskt föredragande: Leif Walterum (M)

15. Beslut om Tolkförmedling Väst, årsredovisning och revisionsberättelse 2015 Politiskt föredragande: Leif Walterum (M)

16. Ansökan från Bergs Fibers ekonomiska förening om kommunal borgen för byggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband Politiskt föredragande: Leif Walterum (M)

17. Revidering av instruktioner för beredning medborgare och folkhälsa 2014-2018 Politiskt föredragande: Leif Walterum (M)

18. Förslag till revidering av nämndernas reglementen ang. distansnärvaro på sammanträden Politiskt föredragande: Leif Walterum (M)

19. Motion om införande av ett klimatkompenseringssystem Politiskt föredragande: Leif Walterum (M)

20. Motion om att cellprov ska ingå i försörjningsstöd Politiskt föredragande: Elisabeth Svalefelt (M)

21. Motion om att öppna ett idrottsbibliotek i Skövde kommun Politiskt föredragande: Kaj-Eve Enroth (L)

22. Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts, kvartal 1 2016 Politiskt föredragande: Elisabeth Svalefelt (M) och Theres Sahlström (M)

23. Anmälningsärenden

24. Valärenden

25. Avslutning