Kommunfullmäktige 2016-09-26

Ärende


Information Unga integrationsutvecklare

1. Inledning - Mötets öppnande - Val av protokollsjusterare - Upprop

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

4. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

5. Fråga/interpellation

6. Särskild medlemsinsats Kommuninvest 2016 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M) Medverkande tjänstepersoner: Maria Vaziri och Bas Thijssen

7. Motion om att cellprov ska ingå i försörjningsstöd Politiskt föredragande: Marianne Gustafsson (KD)

8. Motion om att öppna ett idrottsbibliotek i Skövde kommun Politiskt föredragande: Kaj-Eve Enroth (L)

9. Motion om att servera enbart vegetarisk kost minst en dag i veckan i Skövdes skolor Politiskt föredragande: Torbjörn Bergman (M)

10. Policy för drogförebyggande arbete 2016-2020 Politiskt föredragande: Petter Fahlström (L)

11. Flytt av Vattenfalls anläggning OT 72, Motorn 1 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

12. Borgen Trygga Hem i Skövde (THF) Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

13. Förändrade avgifter gällande felparkering Politiskt föredragande: Magnus Hammar Borsch (M)

14. Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts, kvartal 2 2016 Politiskt föredragande: Marianne Gustafsson (KD) och Theres Sahlström (M)

15. Anmälningsärenden

16. Valärenden Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

Avslutning