Kommunfullmäktige 2016-10-24

Ärende


1. Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

4. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag Förslagsställarna Benny Sikter och Siv Ström presenterar sina medborgarförslag.

5. Fråga/interpellation

6. Skövde kommuns delårsrapport (T2) 2016 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

7. Skövde kommuns delårsrapport (T2), personalredovisning Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

8. Motion om miljökvalitetsmålen Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

9. Motion om att införa flextidsavtal Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

10. Förbundsordning för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

11. Redovisning av motioner under beredning

12. Redovisning av medborgarförslag under beredning

13. Anmälningsärenden

14. Valärenden Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

15. Avslutnin