Kommunfullmäktige 2016-10-24

Ärende

1. Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

4. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag. Förslagsställarna Benny Sikter, Oscar Hagström och Elisabeth Carlbo presenterar sina medborgarförslag.

5. Fråga/interpellation

6. Återrapportering av uppdrag angående kvalitet i kommunens välfärdstjänster Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M) Föredragande tjänstepersoner: Sofia Brunér och Charlotte Nilsson

7. Valkretsindelning i Skövde kommun Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

8. Uppdrag till kommunstyrelsen att avyttra Skövde kommuns ägarandel i Skövde Biogas AB Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

9. Medborgarförslag om att anlita skräppoliser för att motverka nedskräpning Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

10. Motion om badvärdar vid friluftsbaden i Skövde kommun Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

11. Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts,kvartal 3 2016 Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M) och Anna Bergman (M)

12. Anmälningsärenden kommunfullmäktige 28 november 2016

13. Valärenden Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

14. Avslutning

Handlingar