Kommunfullmäktige 2016-12-12

Ärende

1. Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

4. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

5. Fråga/interpellation

6. Riktlinjer för styrdokument Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

7. Biblioteksplan Skövde kommun 2016-2019 Politiskt föredragande: Kaj-Eve Enroth (L)

8. Partiell inlösen pensioner Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

9. Nya avgiftsnivåer maxtaxa för barnomsorgsavgift 2017 Politiskt föredragande: Paula Bäckman (C)

10. Ägardirektiv Gothia Innovation AB Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

11. Styrgruppen för Boulognerskogen upphör Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

12. Anmälningsärenden kommunfullmäktige 12 december 2016

13. Valärenden Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

14. Avslutning

Handlingar