Kommunfullmäktige 2017-01-23

Ärende

Kommunfullmäktige 2017-01-23

1. Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

4. Anmälan av nya motioner och med borgarförslag

4a. Förslag från Evert Tapper om avgiftsbefrielse för pensionärer vid längdskidåkning inom Billingens fritidsområde.

4b. Förslag från Benny Sikter om att en rutin ska införas så att man ska ge godtagbara skäl för de yrkanden man gör.

4c. Förslag från Ruth Berglöw om att ge invånare som är 80+ bistånd fört ex gymkort.

4d. Förslag från Satu Leskinen om att starta tal- och språkklass årskurs 7-9.

5. Fråga/interpellation

6. Presentation av Skaraborgs Kommunalförbund. Katarina Jonsson, ordförande och Per-Olof Hermansson, förbundsdirektör.

7. Med borgarförslag om att tillföra resurser för genomförande av återkommande studiebesök i Auschwitz för elever i årskurs 9 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

8. Motion om miljökvalitetsmålen Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

9. Motion om att Skövde ska bli en Fairtrade city Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

Janette Leinonen (MP)

10. Motion om att Skövde kommun inrättar ett HBTQ-råd Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

11. Förändrade anslutningsavgifter SkövdeNät AB Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

12. Anmälningsärenden kommunfullmäktige 23 januari 2017

13. Valärenden Politiskt föredragande: Martin Odenö (MÖ)

14. Avslutning

Handlingar