Kommunfullmäktige 2017-02-27

Ärende

Kommunfullmäktige 2017-02-27

1. Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

4. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag Medborgarförslag från Bengt-Owe Ottosson om att ta fram riktlinjer/kriterier inom Handtaget (vet ej ännu om han kommer).

4a. Motion från Michael Clarke (SD) om migrations- och assimileringspolitik för Skövde.

4b. Motion från Michael Clarke (SD) om kommunal beredskapsavdelning.

4c. Motion från Per Johansson (S), Jörgen Frödelius (S), Tord Lindqvist (S) och Robert Ciabatti (S) om modellen Vita jobb.

5. Fråga/interpellation

6. Svar på medborgarförslag om att tillföra resurser för genomförande av återkommande studiebesök i Auschwitz för elever i årskurs 9. Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

7. Svar på motion om nolltolerans mot ovårdade tomter (MP) Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

8. Svar på motion om gratis buss med Västtrafik för personer över 70 år (SD). Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

9. Ingående av avtal angående utveckling av Billingen (Ärendet behandlas av kommunstyrelsen vid ett extra kommunstyrelsesammanträde den 27 februari kl. 17:00) Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

10. Upplåningsramar för kommunala bolag. Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

11. Antagande av avfallsföreskrifter i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg. Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

12. Principer för revidering av hastigheter i Skövde tätort Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

13. Försäljning mark - Regionens Hus på fastigheten Mode 4 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

14. Nytt hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götalandsregionen mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland samt underavtal. Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M)

15. Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts, kvartal 4 2016 Politiskt föredragande: Douglas Hjalmarsson (L) och Anna Bergman (M)

16. Anmälningsärenden kommunfullmäktige 27 februari 2017

17. Val av förtroendevalda att ingå i politikergrupp inför ny mandatperiod. Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

18. Valärenden. Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

19. Avslutning

Handlingar