Kommunfullmäktige 2017-03-27

Ärende

Kommunfullmäktige 2017-03-27

1. Inledning - Mötets öppnande - Val av protokollsjusterare - Upprop

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

4. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag Medborgarförslag från Linda Schoultz om att skapa en lekplats i centrum

5. Fråga/interpellation

6. Svar på medborgarförslag om att från och med nästa mandatperiod bara ha två kommunalråd verksamma i vår kommun Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

7. Svar på motion om att bygga fler bostäder för studenter och andra som vill ha en liten lägenhet (SD) Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

8. Svar på motion om ökat utnyttjande av prick, park och annan naturmark inom Skövde kommun (MP) Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

9. Svar på motion om att köpa den mark där övningsfältet idag är beläget för att hyra ut den till blåljusverksamhet (MP) Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

10. Ombudgeteringar av investeringsmedel 2016-2017 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

11. Reviderad budget 2017 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

12. Nytt verksamhetsområde gällande kommunalt vatten och avlopp för Böja Politiskt föredragande: Torbjörn Bergman (M)

13. Beslut om att utbetala partistöd 2017

14. Anmälningsärenden kommunfullmäktige 27 mars 2017

15. Valärenden Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

16. Avslutning

Handlingar