Kommunfullmäktige 2017-04-24

Ärende

Kommunfullmäktige 2017-04-24

1. Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

4. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag Medborgarförslag från Lennart Lundgren om att avkastningskravet tas bort för alla yttertätorter Motion från Michael Clarke (SD) om slopat modersmålsstöd Motion från Michael Clarke (SD) mot en framtida moské i Skövde

5. Fråga/interpellation

6. Svar på motion angående kultur- och friluftsled i centrala Skövde Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

7. Svar på motion om plan för hundrastgårdar Politiskt föredragande: Leif Walterum (C) 7. Svar på motion om plan för hundrastgårdar Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

8. Revisionsberättelse för 2016 års verksamhet Skövde kommun Politiskt föredragande: Lars-Erik Lindh (S)

9. Årsredovisning 2016 Skövde stadshus AB Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

10. Skövde kommuns årsredovisning 2016 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M) och Marie Ekman (S) Föredragande tjänstepersoner: Maria Vaziri, ekonomichef och Annelie Nyman, redovisningschef

11. Årsredovisning 2016 Skaraborgsvatten Politiskt föredragande: Torbjörn Bergman (M)

12. Årsredovisning 2016 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Politiskt föredragande: Göte Carling (KD)

13. Revidering ägardirektiv Next Skövde Destinationsutveckling AB Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

14. Justering av upplåningsram 2017 Skövde kommun Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

15. Upphävande av kommunfullmäktiges beslut angående finanspolicy bilaga 2, samförvaltade stiftelser Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

16. Formulering av nämndernas yttranden vid besvarandet av motioner och medborgarförslag Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)

17. Redovisning av motioner under beredning

18. Redovisning av medborgarförslag under beredning

19. Anmälningsärenden kommunfullmäktige 24 april 2017

20. Valärenden

21. Avslutning

Handlingar