Kommunfullmäktige 2017-05-22

Ärende

Kommunfullmäktige 2017-05-22

1. Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

4. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag Medborgarförslag från Krister Lind och Elisabet Spaak om lokal och giftfri odling av råvaror för lokala behov.

5. Fråga/interpellation

6. Årsredovisning 2016 Miljösamverkan Östra Skaraborg Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

7. Årsredovisning 2016 Avfallshantering Östra Skaraborg Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

8. Kreativa Hus Skövde AB - nybyggnation Pergolan, Gothia Science Park Politiskt föredragande: Tord Gustafsson (M) 8. Kreativa Hus Skövde AB - nybyggnation Pergolan, Gothia Science Park Politiskt föredragande: Tord Gustafsson (M)

9. Erbjudande om delägarskap i Inera Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

10. Upphävande av taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

11. Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts, kvartal 1 2017 Politiskt föredragande: Anna Bergman (M) och Theres Sahlström (M)

12. Anmälningsärenden kommunfullmäktige 22 maj 2017

13. Valärenden

14. Avslutning

Handlingar