Kommunfullmäktige 2017-06-19

Ärende

Kommunfullmäktige 2017-06-19

1. Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

2. Faställande av dagordning

3. Anmälan av nya ledamöter och ersättate i kommunfullmäktige

4. Fråga/interpellation Fråga från Jörgen Frödelius (S) till Leif Walterum (C)

5. Beslut om budget 2018 för Revisionen Politiskt föredragande: Conny Brännberg (KD)

6. Strategisk plan med budget 2018-2020 Politisk föredragning av respektive budgetförslag

7. Skövde kommuns tertialrapport 1 (T1) 2017 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

8. Koncernbank Skövde kommunkoncern Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M) Föredragande tjänsteperson: Bas Thijssen, finanscontroller

9. Sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

10. Förslag till ny valdistriktsindelning i Skövde kommun Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

11. Årsredovisning 2016 Samordningsförbundet Östra Skaraborg

12. Beslut om Tolkförmedling Väst, årsredovisning och revisionsberättelse 2016

13. Plan för vattenförsörjning i Skövde kommun Politiskt föredragande: Torbjörn Bergman (M)

14. Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun Politiskt föredragande: Torbjörn Bergman (M)

15. Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel mellan Skövde kommun och Västra Götalandsregionen Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

16. Ansökan om att få kvarstå i förtroendeuppdrag Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

17. Anmälningsärenden kommunfullmäktige 19 juni 2017

18. Valärenden Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

19. Avslutning

Handlingar