Kommunfullmäktige 2018-02-26

Ärende

Kommunfullmäktige 2018-02-26

Information om utvecklingen av satsningarna på Billingen. Projektansvarige Ingemar Linarsson

1. Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige Medborgarförslag från Carina Thorell om möjlighet att köpa/lösa ett parkeringstillstånd för boende utmed Vasagatan Medborgarförslag från Gösta Carlsson om att Skövde ska gå i spetsen för förslaget Geopark och stoppa beslutet om fortsatt skövling av berget Billingen Motion om att avveckla Skövde flygplats av ekonomiska och klimatskäl (V) Motion om att värna Vätterns dricksvatten, friluftsliv och natur (V)

4. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

5. Fråga/interpellation

6. Svar på motion om att upphandla hållbara transporter Politiskt föredragande: Torbjörn Bergman (M)

7. Svar på motion om byggnation utanför centralorten Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

8. Svar på motion om markanvisning Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

9. Svar på motion om att införa flextidsavtal Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

10. Godkännande av revidering av förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Skaraborg

11. Godkännande av revidering av förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

12. Förlängning av kommunalborgen till fiberföreningar på landsbygden Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

13. Arrendeavtal med Skanska om bergstäkt i Billingsryd Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

14. Beslut om borgensåtagande, Götlunda-Vads Bygdegårdsförening gc-väg mellan Götlunda kyrkaGreby Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

15. Beslut att utbetala partistöd 2018

16. Medel från Egnells minnesfond för minnesmärke av Västgöta-Bengtsson Politiskt föredragande: Kaj-Eve Enroth (L)

17. Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts, kvartal 4 2017 Politiskt föredragande: Anna Bergman (M) och Theres Sahlström (M)

18. Anmälningsärenden kommunfullmäktige 26 februari 2018

19. Valärenden Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

20. Avslutning

Handlingar