Kommunfullmäktige 2018-03-26

Ärende

Säkerhet och trygghet - valet 2018

Kommunfullmäktige 2018-03-26

1. Inledning -Mötets öppnande -Val av protokolljusterare -Upprop

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

4. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag Medborgarförslag om ny vänstad till Skövde Medborgarförslag om naturvärdesinventering angående Ekedal Norra Medborgarförslag om konstgräshall

5. Fråga/Interpellation

6. Svar på medborgarförslag om att väcka intresse för vår natur på ett roligt, lekfullt och lärande sätt genom sinnesstig på Billingen Politiskt föredragande: Kaj-Eve Enroth (L)

7. Svar på motion om att satsa på belysning utmed gång- och cykelvägen Strupen Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

8. Ombudgetering av investeringsmedel 2017-2018 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

9. Reviderad budget 2018 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

10. Beslut om utdelning av medel från Gertrud och Theodor Egnells Donationsfond för gestaltning till parkeringshuset Modes fasad Politiskt föredragande: Kaj-Eve Enroth (L)

11. Anmälningsärenden kommunfullmäktige 26 mars 2018

12. Valärenden Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

Handlingar