Kommunfullmäktige 2018-05-21

Ärende

Kommunfullmäktige 2018-05-21

1. Inledning - Mötets öppnande - Val av protokollsjusterare - Upprop

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

4. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag Medborgarförslag om en naturlig samlingsplats efter skolan där man kan hänga, idrotta, röra på sig och umgås i naturen.

5. Fråga/interpellation

6. Svar till medborgarförslag om att fräscha upp badplatsen vid Karstorpssjön Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

7. Årsredovisning 2017 Samordningsförbundet Östra Skaraborg

8. Godkännande av förbundsordning för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

9. Godkännande av förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

10. Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun Politiskt föredragande: Torbjörn Bergman (M)

11. Rapporter om gynnande beslut som inte verkställts, kvartal 1 2018 Politiskt föredragande: Anna Bergman (M) och Theres Sahlström (M)

12. Anmälningsärenden kommunfullmäktige 21 maj 2018

13. Valärenden Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

14. Avslutning

Handlingar