Kommunfullmäktige 2018-06-20

Ärende

Kommunfullmäktige 2018-06-20

1. Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

4. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

5. Fråga/interpellation

6. Budget 2019 för Revisionen Politiskt föredragande: Conny Brännberg (KD)

7. Strategisk plan med budget 2019-2021 Politisk föredragning av respektive budgetförslag

8. Skövde kommuns tertialrapport 1 (T1) 2018 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

9. Årsredovisning 2017 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Politiskt föredragande: Göte Carling (KD)

10. Beslut om instruktioner för kommunala pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor Politiskt föredragande: Christer Winbäck (L)

11. Revidering av Arvodesbestämmelser för mandatperioden 2018-2022 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

12. Godkännande av förbundsordning för kommunalförbundet Skaraborgsvatten Politiskt föredragande: Torbjörn Bergman (M)

13. Aktualitetsprövning av Skövde kommuns översiktsplan Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

14. Sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige Politiskt föredragande: Conny Brännberg (KD)

15. Anmälningsärenden kommunfullmäktige 20 juni 2018

16. Valärenden Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

17. Avslutning

Handlingar