Kommunfullmäktige 2018-09-24

Ärende

Kommunfullmäktige 2018-09-24

1. Inledning, Mötets öppnande, Val av protokolljusterare, Upprop

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

4. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

5. Fråga/interpellation

6a. Information från Östra Patientnämnden

6b. Redovisning av resultatet av enkären till kommunens medarbetare och politiker i Skövde kommun

7. Svar på motion om tillskapande av Föreningshus i Skövde

8. Svar på motion om att avveckla Skövde flygplats AB

9. Svar på motion om att värna Vätterns dricksvatten, friluftsliv och natur

10. Årsredovisning 2017 Tolkförmedling Väst

11. Lån till Haugwitz-Cedermarkska stiftelsen

12. Revidering av boendestrategiskt program för Skövde kommun

13. Cykelstrategi och Cykelplan

14. Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen

15. Utökning av verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp

16. Revidering av riktlinjer för anslutningar och taxa gällande fastigheter utanför verksamhetsområde för vatten och avlopp

17. Beslut om avfallstaxa Avfallshantering Östra Skaraborg

18. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

19. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftning

20. Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

21. Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier)

22. Förslag av tjänstepersoner till borgerliga vigselförrättare

23. Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts, kvartal 2, 2018

24. Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 24 september 2018

25. Valärenden

Avslutning

Handlingar