Kommunfullmäktige 2018-10-15

Ärende

Kommunfullmäktige 2018-10-15

1. Inledning -Mötets öppnande -Val av protokolljusterare -Upprop

2. Val av kommunfullmäktiges presidium

3. Fastställande av dagordning

4. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige.

5. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag. Medborgarförslag om spontanidrott på gärdet i Källgården

5a. Medborgarförslag från Nils Lagerblad om Skultorp får sin egen ortsadress

5b. Medborgarförslag från Olle Pettersson om personal inom vård och omsorg ska få köpa lunch och middag till reducerat pris på boende

6. Fråga/interpellation

7. Komplettering av Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk

8. Antagande av taxa för boendeparkering i Norrmalm, Vasastaden, Västermalm, Södermalm

9. Parkeringstaxa Norrmalm, Vasastaden, Västermalm, Södermalm

10. Anmälningsärenden kommunfullmäktige 15 oktober 2018

11. Valärenden

12. Avslutning

Handlingar