Kommunfullmäktige 2018-11-26

Ärende

Kommunfullmäktige 2018-11-26

1. Inledning - Mötets öppnande -Val av protokolljusterare - Upprop

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälan av nya ledamöter och ersättare

4. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

5. Fråga/interpellation

6. Strategisk plan med budget 2019-2021 Politisk föredragning av respektive budgetförslag

7. Koncernbanken: Utlåningsramar 2019 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

8. Godkännande av bolagsordning för Mariesjö Kreativa Hus AB Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

9. Detaljplan för Billingehus 2 m.fl. antagande Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

10. Detaljplan för Billingehus 1, antagande. Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

11. Revidering av landsbygdsprogram för Skövde kommun. Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

12. Reglemente Valnämnden mandatperiod 2018-2022

13. Reglemente Kommunrevisionen mandatperiod 2018-2022

14. Reglemente Kommunstyrelsen mandatperiod 2018-2022

15. Reglemente barn- och utbildningsnämnden mandatperiod 2018-2022

16. Reglemente Vård- och omsorgsnämnden mandatperiod 2018-2022

17. Reglemente Socialnämnden mandatperiod 2018-2022

18. Reglemente Kultur- och fritidsnämnden mandatperiod 2018-2022

19. Reglemente Servicenämnden mandatperiod 2018-2022

20. Reglemente Bygglovsnämnden mandatperiod 2018-2022

21. Reglemente Krisledningsnämnden mandatperiod 2018- 2022

22. Reglemente Överförmyndaren mandatperiod 2018-2022

23. Arkivreglemente mandatperiod 2018-2022

24. Instruktion Beredning medborgare och folkhälsa mandatperiod 2018-2022

25. Instruktion Beredning samhällsbyggnad mandatperiod 2018-2022

26. Taxa parkeringshuset Mode. Politiskt föredragande: Magnus Hammar (M)

27, Avgifter för kopior av allmänna handlingar mandatperiod 2018-2022

28. Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts, kvartal 3 2018. Politiskt föredragande: Marianne Gustafsson (KD) och Theres Sahlström (M)

29. Anmälningsärenden kommunfullmäktige 26 november 2018

30. Valärenden. Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

31. Avslutning

Handlingar