Kommunfullmäktige 2018-12-10

Ärende

Kommunfullmäktige 2018-12-10

1. Inledning - Mötets öppnande - Val av protokollsjusterare - Upprop

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

4. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

5. Fråga/interpellation

6. Godkännande av bolagsordning för Skövde Billingen AB Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

7. Höjning av nettolokaltaxan Politiskt föredragande: Kaj-Eve Enroth (L)

8. Taxa för grävtillstånd och trafikanordningsplaner samt sanktionsavgift Politiskt föredragande: Magnus Hammar (M)

9. Revidering av reglemente för attest

10. Firmatecknare för Skövde kommun

11. Inkallelseordning av ersättare under mandatperioden 2018-2022

12. Anmälningsärenden kommunfullmäktige 10 december 2018

14, Beslut om justering av maxbeloppet för barnomsorg

13.Valärenden Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

14. Avslutning

Handlingar