Kommunfullmäktige 2019-01-28

Ärende

Kommunfullmäktige 2019-01-28

1. Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

Säkerhet och beredskap

Utrymningsövning

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

4. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

5. Fråga/interpellation

6. Svar på motion om busstrafik, turtäthet och att boende i Skultorp ska kunna ta sig till Vårdcentralen i Hentorp på dagtid Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

7. Policy för representation Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

8. Taxa Familjerådgivningen Politiskt föredragande: Anna Bergman (M)

9. Anmälningsärenden kommunfullmäktige 28 januari 2018

10. Valärenden Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

11. Avslutning

Handlingar