Kommunfullmäktige 2019-02-25 i Skövde

Ärende

Kommunfullmäktige 2019-02-25

1. Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

4. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

5. Fråga/interpellation

6. Ny Finanspolicy för Skövde kommun Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

7. Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

8. Värdeöverföring AB Skövdebostäder Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

9. Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts, kvartal 4 2018. Politiskt föredragande: Anna Bergman (M) och Theres Sahlström (M)

10. Anmälningsärenden kommunfullmäktige 25 februari 2019

11. Valärenden Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

12. Avslutning

Handlingar