Kommunfullmäktige 2017-03-25

Ärende

Kommunfullmäktige 2019-03-25

1. Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

4. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

5. Fråga/interpellation

6. Ombudgetering av investeringsmedel 2018-2019 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

7. Investeringsmedel 2019 till anpassning av Stadskvarns reningsverk Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

8. Policy för arbetsmiljö och hälsa Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

9. Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18) Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

10. Beslut om partistöd 2019

11. Beslut om förslag till förändrat arbetssätt och organisation samt reviderad förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

12. Reglemente Kultur- och fritidsnämnden mandatperiod 2018-2022, revidering Politiskt föredragande: Petter Fahlström (L)

13. Arkivreglemente för Skövde kommun 2018-2022, revidering

14. Revidering av instruktion för Beredning samhällsbyggnad mandatperiod 2018-2022

15. Reviderad torghandelstaxa för Skövde kommun 2019 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

16. Reviderad taxa för upplåtelse av offentlig mark Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

17. Nytt verksamhetsområde gällande Vristulven, kommunalt vatten och avlopp (spillvatten) Politiskt föredragande: Torbjörn Bergman (M)

18. Anmälningsärenden kommunfullmäktige 25 mars 2019

19. Valärenden

20. Avslutning

Handlingar