Kommunfullmäktige 2019-04-29

Ärende

Kommunfullmäktige 2019-04-29

Inledning -Mötets öppnande -Val av protokolljusterare -Upprop

1. Fastställande av dagordning

2. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

3. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

4. Fråga/interpellation

5. Svar på motion om studie- och yrkesvägledare ska komma in i ett tidigare skede i barnens skolgång Politiskt föredragande: Anna Ljungberg (M)

6. Svar på motion om att bygga bostäder på Kommunverkstadens mark Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

7. Årsredovisning 2018 Skövde Stadshus AB Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

8. Skövde kommuns årsredovisning 2018 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

9. Revisionsberättelse för 2018 års verksamhet i Skövde kommun Politiskt föredragande: Lars-Erik Lindh (S), ordförande i revisionsnämnden

10. Årsredovisning 2018 Miljösamverkan östra Skaraborg

11. Godkännande av bolagsordning för VästFast i Skaraborg AB Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

12. Revidering av SkövdeNät AB:s bolagsordning Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

13. Kommunal borgen till Skövde Tennisförening Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

14. Lån till Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

15. Plan för laddinfrastruktur Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

16. Redovisning av medborgarförslag under beredning, april 2019

17. Redovisning av motioner under beredning, april 2019

18. Anmälningsärenden kommunfullmäktige 29 april 2019

19. Valärenden

20. Avslutning

Handlingar