Kommunfullmäktige 2019-06-17

Ärende

Kommunfulmäktige 2019-06-17

Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

1. Fastställande av dagordning

2. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

3. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

4. Fråga/interpellation

5. Svar på motion om gratis kollektivtrafik för ålderspensionärer Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

6. Skövde kommuns tertialrapport 1 (T1) 2019 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

7. Årsredovisning 2018 Samordningsförbundet Östra Skaraborg

8. Årsredovisning 2018 Avfallshantering Östra Skaraborg

9. Årsredovisning 2018 Tolkförmedling Väst

10. Årsredovisning 2018 Räddningstjänsten Östra Skaraborg

11. Reglemente kommunstyrelsen mandatperiod 20182022, revidering

12. Reglemente barn- och utbildningsnämnden mandatperiod 2018-2022, revidering

13. Reglemente socialnämnden mandatperiod 20182022, revidering

14. Avtal för brytning av berg på Billingsryd Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

15. Anläggning för asfaltsproduktion vid Skåningstorpsvägen på Västra Ryd Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

16. Renovering av Livets Brunn, medel ur Gertrud och Theodor Egnells fond Politiskt föredragande: Petter Fahlström (L)

17. Utvärdering av policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Politiskt föredragande: Marianne Gustafsson (KD)

18. Rapportering CEMR - Handlingsplan för jämställdhet Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

19. Avgift för ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror Politiskt föredragande: Anna Bergman (M)

20. Sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

21. Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts, kvartal 1 2019 Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M) och Anna Bergman (M)

22. Anmälningsärenden kommunfullmäktige 17 juni 2019

23. Valärenden Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

24. Budget 2020 för Revisionen Politiskt föredragande: Conny Brännberg (KD)

25. Strategisk plan med budget 2020-2022 Politisk föredragning av respektive budgetförslag

26. Extra paragraf.

Avslutning

Handlingar