Kommunfullmäktige 2019-09-30


Kommunfullmäktige 2019-09-30

1. Fastställande av dagordning

2. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

3. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

4. Fråga/interpellation

5. Svar på motion om att undersöka möjligheten för gymnasieprogram med inriktning spelutveckling (S) Politiskt föredragande: Anna Ljungberg (M)

6. Svar på motion om trelärarsystem (V) Politiskt föredragande: Anna Ljungberg (M)

7. Riktlinjer för donationer Politiskt föredragande: Petter Fahlström (L)

8. Nytt arkivreglemente för Miljösamverkan östra Skaraborg från 1 jan 2020 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

9. Reviderad taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

10. Beslut om avfallstaxa Avfallshantering Östra Skaraborg Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

11. Maxtaxa för förskola och fritidshem - årlig indexreglering Politiskt föredragande: Anna Ljungberg (M)

12. Årlig uppräkning av nettolokaltaxan Politiskt föredragande: Petter Fahlström (L)

13. Införande av kategorier samt revidering av taxa för parkeringstillstånd nyttokort Politiskt föredragande: Anders G Johansson (M)

14. Utlåning koncernbanken till Kommunalförbund Skaraborgsvatten Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

15. Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts, kvartal 2 2019 Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M) och Anna Bergman (M)

16. Anmälningsärenden kommunfullmäktige den 30 september 2019

17. Valärenden Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

18. Avslutning