Kommunfullmäktige 2019-10-31


Kommunfullmäktige 2019-10-31

Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

1. Fastställande av dagordning

2. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

3. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

4. Fråga/interpellation

5. Svar på motion Koldioxidbudget Politisk föredragning: Ulrica Johansson (C)

6. Svar på motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av detta Politisk föredragning: Ulrica Johansson (C)

7. Svar på motion om förbud mot böneutrop på Kommunfullmäktige (2019-10-31) - KS2019.0001-26 Kallelse Kommunfullmäktige 2019-10-31 : Kallelse Kommunfullmäktige 2019-10-31 offentlig plats i Skövde kommun Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M)

8. Svar på motion om att införa ett kommunalt näringslivsbokslut Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M)

9. Planprogram för Södra Ryd, godkännande Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M)

10. Byggnation av Billingecentrat Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M)

11. Skövde kommuns delårsrapport (T2) 2019, personalredovisning 2019 Politisk föredragning: Ulrica Johansson (C)

12. Skövde kommuns delårsrapport (T2) 2019 Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M)

13. Koncernbanken: Utlåningsramar 2020 Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M)

14. Godkännande av reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Skaraborg Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M)

15. Ny taxekonstruktion samt nya taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, Räddningstjänsten östra Skaraborg.

16. Avgifter, taxor samt riktlinjer för avgiftshandläggning inom vård- och omsorgsnämnden vid insatser enligt SoL, HSL och LSS Politisk föredragning: Anna Bergman (M) och Theres Sahlström (M)

17. Redovisning av medborgarförslag under beredning, oktober 2019

18. Redovisning av motioner under beredning, oktober 2019

19. Anmälningsärenden kommunfullmäktige den 31 oktober 2019

20. Valärenden

21. Avslutning