Kommunfullmäktige 2019-11-25

Ärende

Inför Kommunfullmäktige 2019-11-25

Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

1. Fastställande av dagordning

2. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

3. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

4. Frågor och Interpellationer

5. Svar på motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av detta Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

6. Svar på motion om förbud mot böneutrop på offentlig plats i Skövde kommun Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

7. Svar på motion om att införa ett kommunalt näringslivsbokslut Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

8. Motion om att börja samarbeta enligt SSPF (skola - socialtjänst - polis - fritid) i Skövde kommun (S) Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

9. Svar på motion om huskurage (S) Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

10. Reviderade regler för rökfri arbetstid Ulrica Johansson (C)

11. Revidering ägardirektiv Skövde Energi AB Ulrica Johansson (C)

12. Beslut om partistöd 2020

13. Reviderad taxa och delegationsordning för livsmedelskontroll, Miljösamverkan Östra Skaraborg (behandlas av kommunstyrelsen 2019-11-25)

14. Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts kvartal 3 2019 Politisk föredragande: Theres Sahlström (M) och Anna Bergman (M)

15. Anmälningsärenden kommunfullmäktige den 25 november 2019

16. Valärenden

Avslutning

Handlingar