Kommunfullmäktige 2019-12-09

Ärende

Kommunfullmäktige 2019-12-09

Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

Utdelning av Likabehandlingspriset

Information om Etableringsstrategi, Ramona Nilsson, näringslivschef

1. Fastställande av dagordning

2. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

3. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

4. Fråga/Interpellation

5. Svar på motion om att höja den normkritiska kompetensen Politisk föredragning: Anna Ljungberg (M)

6. Svar på motion gällande arbetspraktik för Skövdes gymnasieelever på bygg- och fastighetsprogrammet Politisk föredragning: Anna Ljungberg (M)

7. Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och återuppbyggnad av det civila försvaret. Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M)

8. Förslag till Trafiksäkerhetspolicy för fordon och resor Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M)

9. Översyn av kommunens styrdokument rörande upprätthållande av framkomlighet i det kommunala vägnätet Politisk föredragning: Anders G Johansson (M)

10. Revidering av inkallelseordning av ersättare (2018-2022)

11. Anmälningsärende kommunfullmäktige 9 december 2019

12. Valärenden

13. Avslutning

Handlingar