Kommunfullmäktige 2020-01-27

Ärende

Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

1. Fastställande av dagordning

2. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

3. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

4. Frågor och Interpellationer

5. Svar på motion om bättre halkbekämpning (V) Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

6. Svar på motion om busstrafik, turtäthet och att boende i Skultorp ska kunna ta sig till Vårdcentralen i Hentorp på dagtid Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

7. Plan för IT-infrastruktur Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

8. Pensionspolicy Skövde kommun Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

9. Beslutshantering inom området medicinska produkter Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

10. Minnesplats med tillhörande veteranmonument/ konstverk Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

11. Avgifter för ansökan om godkännande att driva fristående förskola samt för förändringar i verksamheten Politiskt föredragande: Anna Ljungberg (M)

12. Begäran hos Länsstyrelsen om att förordna borgerlig vigselförrättare

13. Anmälningsärende till kommunfullmäktige 27 januari

14. Valärenden Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

15. Avslutning

Handlingar