Kommunfullmäktige i Skövde 2020-03-30

Ärende

Kommunfullmäktige 2020-03-30

Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

1. Fastställande av dagordning

2. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

3. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

4. Frågor och Interpellationer

5. Detaljplan för Hälsans park mm, Antagandebeslut Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

6. Verksamhetsområde gällande Truvet, kommunalt vatten och avlopp (spillvatten) Politiskt föredragande: Torbjörn Bergman (M)

7. Verksamhetsområde gällande Knistad, kommunalt vatten och avlopp (spillvatten) Politiskt föredragande: Torbjörn Bergman (M)

8. Biblioteksplan för Skövde kommun 2020-2023 Politiskt föredragande: Petter Fahlström (L)

9. Program för business attraction management Skövde kommun Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

10. Folkhälsopolitiskt program för mandatperioden 2019-2022 Politiskt föredragande: Marianne Gustafson (KD)

11. Barn- och ungdomspolitiskt program för mandatperioden 2019-2022 1 Politiskt föredragande: Marianne Gustafson (KD)

12. Ombudgetering av investeringsmedel 2019-2020 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

13. Gemensam fysisk planering i Skaraborg - delregionalt program – turistslingor Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

14. Gemensam fysisk planering i Skaraborg - delregionalt program - Strategi Hållbara drivmedel Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

15. Ägardirektiv AB Skövdebostäder, Balthazar Science Center AB, Kreativa Hus Skövde AB, Next Skövde Destinationsutveckling AB, Skövde Flygplats AB Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

16. Avsteg från parkeringsnormen Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

17. Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun Politiskt föredragande: Torbjörn Bergman (M)

18. Erbjudande om avtal med Västra Götalandsregionen för hjälpmedel/grundutrustning i kommunala vårdgivares egna verksamheter Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M)

19. Godkännande av förslag om bildande av Samordningsförbundet Skaraborg och upplösande av samordningsförbundet Östra Skaraborg, ny förbundsordning och ändring av nuvarande förbundsordning (§ 16) Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

20. Rapporter om gynnande beslut som ej verkställts kvartal 4 2019 Politiskt föredragande: Anna Bergman (M) och Theres Sahlström (M)

21. Anmälningsärende till kommunfullmäktige 30 mars

22. Valärenden Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

Avslutning

Handlingar