Kommunfullmäktige 2020-04-27

Ärende

Kommunfullmäktige i Skövde

1. Fastställande av dagordning

2. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

3. Anmälan av motioner och medborgarförslag

4. Frågor och Interpellationer

5. Svar på motion om att kranmärka Skövde kommun (MP) Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

6. Avgifter för ansökan om godkännande att driva fristående förskola samt för förändringar i verksamheten Politiskt föredragande: Anders Karlsson (M)

7. Arkivreglemente 2018-2022 revidering Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

8. Fördelning av statsbidrag 2020: 5 miljarder kronor plus 2,5 miljarder kronor extra till välfärden Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

9. Policy för Vatten- och Avloppsförsörjning (VA) i Kommunfullmäktige (2020-04-27) - KS2020.0001-10 Kallelse Kommunfullmäktige 2020-04-27 : Kallelse Kommunfullmäktige 2020-04-27 Skövde kommun Politiskt föredragande: Torbjörn Bergman (M)

10. Årsredovisning 2019 Skövde Stadshus AB Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

11. Skövde kommuns årsredovisning 2019 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M) Johan Ask (S)

12. Revisionsberättelse för 2019 års verksamhet i Skövde kommun Föredragande: Lars-Erik Lindh, ordf revisionsnämnden

13. Årsredovisning 2019 Skaraborgs Kommunalförbund Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

14. Årsredovisning 2019 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

15. Årsredovisning och revisionsberättelse Skaraborgsvatten 2019 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

16. Årsredovisning 2019 Miljösamverkan östra Skaraborg Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

17. Årsredovisning 2019 Avfallshantering Östra Skaraborg Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

18. Försälja mark med byggnader på Badhusgatan vid Arenaområdet Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

19. Reservera mark för bostadsbyggnation på Badhusgatan vid Arenaområdet Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

20. Förvärv av Tegelbruket 2, Mörkebäcken Fastighets AB Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

21. Redovisning av motioner under beredning april 2020

22. Redovisning av medborgarförslag under beredning april 2020

23. Anmälningsärende till kommunfullmäktige 27 april

24. Valärenden Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

Avslutning

Handlingar