Kommunfullmäktige 2020-06-15

Ärende

Kommunfullmäktige 2020-06-15

Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Uppro

1. Fastställande av dagordning

2. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

3. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

4. Frågor och interpellationer

5. Motion om att förbjuda slöja i kommunens förskolor och grundskolor (SD) Politiskt föredragande: Anders Karlsson (M)

6. Skövde kommuns tertialrapport 1 (T1) 2020 Ärendet behandlas av kommunstyrelsen den 15 juni Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

7. Finansrapport T1, 2020 Ärendet behandlas av kommunstyrelsen den 15 juni Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

8. Strategi för uppbyggnad av en pensionsfond Ärendet behandlas av kommunstyrelsen den 15 juni Tjänsteperson: Bas Thijssen, finanscontroller Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

9. Revidering Finanspolicy Ärendet behandlas av kommunstyrelsen den 15 juni

10. Revidering pensionspolicy Ärendet behandlas av kommunstyrelsen den 15 juni

11. Finansorganisationen och justering i kommunstyrelsen delegationsordning Ärendet behandlas av kommunstyrelsen den 15 juni

12. Finansriktlinje Ärendet behandlas av kommunstyrelsen den 15 juni

13. Budget 2021 för revisonen Politiskt föredragande: Conny Brännberg (KD)

14. Strategisk plan med budget 2021-2023 (reviderat TU 2020-06-03 KS) Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

15. Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun, att gälla från 2021-01-01 Politiskt föredragande: Torbjörn Bergman (M)

16. Tillfälligt borttagande av avgift för markupplåtelse under år 2020 Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

17. Nytt krematorium mellan Karstorpsvägen och Mariestadsvägen Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

18. Godkännande av förbundsordning för Tolkförmedling Väst Politiskt föredragande: Ulla-Britt Hagström (L)

19. Årsredovisning 2019 Tolkförmedling Väst Politiskt föredragande: Ulla-Britt Hagström (L)

20. Årsredovisning 2019 Stiftelsen Binnebergs Tingshus Ärendet behandlas av kommunstyrelsen den 15 juni Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

21. Sammanträdesdagar (KS och KF) 2021

22. Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts 2020, sektor socialtjänst kvartal 1 Politiskt föredragande: Anna Bergman (M) och Bjarne Medin (S)

23. Anmälningsärende till kommunfullmäktige 15 juni

24. Valärenden Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

Avslutning

Handlingar