Kommunfullmäktige 2020-09-28

Ärende

Kommunfullmäktige 2020-09-28

Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

Information - Johan Rahmberg, sektorchef informerar om Skövde kommuns arbete under året med anledning av covid-19.

1. Fastställande av dagordning

2. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

3. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

4. Frågor och interpellationer

5. Motion om att genomföra en utredning för att få gång- och cykelvägen längst med Alphyddevägen belyst Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

6. Planprogram för Mariesjöområdet Godkännande Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

7. Ny bussdepå på Varolavägen, Timboholm Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

8. Medfinansiering och beslut om borgensåtagande, Lerdala vägförening gc-väg mellan Lerdala och StKulhult Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

9. Lönepolicy Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

10. Avfallstaxa AÖS, ikraftträdande 1 januari 2021 Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

11. Förlängning av Överenskommelse med Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

12. Antagande av ny bolagsordning m.m. för Skövde Eldaren AB Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

13. Tilläggsavtal mellan Skövde kommun och Host Billingehus i Skövde AB och Tribe Hotel Billingehus AB. Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

14. Rapport om gynnande beslut som inte verkställts 2020, kvartal 2 Politiskt föredragande: Anna Bergman (M) och Bjarne Medin (S)

15. Anmälningsärende till kommunfullmäktige 28 september

16. Valärenden Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

17. Avslutning

Handlingar