Kommunfullmäktige 2020-10-26

Ärende

Kommunfullmäktige 2020-10-26

4. Fråga/Interpellation

5. Tertial 2 (T2) Personalredovisning 2020 Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

6. Skövde kommun tertialrapport 2 (T2) Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

7. Koncernbanken: Utlåningsramar 2021Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

8. Medfinansieringsavtal GC-väg 49 Skövde – Igelstorp Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

9. Redovisning av medborgarförslag under beredning

10. Redovisning av motioner under beredning oktober 2020

11. Anmälningsärende till kommunfullmäktige 26 oktober 2020

12. Valärenden

Avslutning

Handlingar