Kommunfullmäktige 2020-12-14

Dagordning

Kommunfullmäktige 2020-12-14

Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

1. Fastställande av dagordning

2. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

3. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

4. Frågor och interpellationer

5. Justerad budget 2021-2023 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

6. Beslut om åtgärder föranledda av pågående pandemi (covid-19). Av handlingen framgår förslag till beslut som behandlas av ksau 2020-12-09 och kommunstyrelsen 2020-12-14. Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

7. Revidering av gemensamt färdtjänstreglemente för Skaraborg. Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M) Kommunfullmäktige (2020-12-14) - KS2020.0001-28 Kallelse

8. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av distansnärvaro.Politiskt föredragande: Conny Brännberg (KD)

9. Beslut om partistöd 2021

10.Rapport om gynnande beslut som inte verkställts 2020, kvartal 3 Politiskt föredragande: Anna Bergman (M) och Theres Sahlström (M)

11.Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 14 december 2020

12. Valärenden

13. Avslutning

Handlingar