Kommunfullmäktige 2021-03-01

Dagordning

Kommunfullmäktige 2021-03-01

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

3 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

4 Frågor och Interpellationer

5 Motion om högskolebehörighet som norm (S) Politisk föredragande: Katarina Jonsson (M)

6 Beslut om upphävande av policy för det drogförebyggande arbetet 2016-2020 Politisk föredragande: Marianne Gustafson (KD)

7 Anmälningsärende till kommunfullmäktige 1 mars 2021

8 Valärenden

Avslutning

Handlingar