Kommunfullmäktige 2021-03-29

Dagordning

Kommunfullmäktige 2021-03-29

Inledning

1. Fastställande av dagordning

2. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

3. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

4. Frågor och Interpellationer

5. Svar på Motion om att inrätta ett naturreservat i Skultorp (V) och (MP) Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

6. Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk Förening Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

7. Revidering av policy för intern kontroll Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

8. Ombudgetering av investeringsmedel 2020-2021 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

9. Rapport om gynnande beslut som inte verkställts 2020, Q 4 Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M) och Anna Bergman (M) Kommunfullmäktige (2021-03-29)

10. Val av förtroendevalda att ingå i politikergrupp inför ny mandatperiod Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

11. Anmälningsärende till kommunfullmäktige 29 mars

12. Valärenden Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

Avslutning

Handlingar