Kommunfullmäktige 2021-04-26

Dagordning

Kommunfullmäktige 2021-04-26

Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

3 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

4 Frågor och Interpellationer

5 Årsredovisning 2020 Skövde Stadshus AB Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

6 Skövde kommuns årsredovisning 2020 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M), Årsredovisning Ulrica Johansson (C), Personal- och Miljöredovisning Johan Ask (S)

7 Revisionsberättelse för 2020 års verksamhet i Skövde kommun Politiskt föredragande: Lars-Erik Lindh(S), ordf revisionen

8 Ändring till maxtaxa i gemensamt färdtjänstreglemente för Skaraborg Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

9 Beslut om avgifter för ansökningar om godkännande av enskild huvudman för fristående förskola Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

10 Revidering av Skövde Flygplats AB:s bolagsordning (namnändring) Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

11 Redovisning av motioner under beredning april 2021

12 Redovisning av medborgarförslag under beredning april 2021

13 Anmälningsärende till kommunfullmäktige 26 april

14 Valärenden

Avslutning

Handlingar