Kommunfullmäktige 2021-05-24


Kommunfullmäktige 24 maj 2021

Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

Information om verksamheten vid Överförmyndare i samverkan, Jan Wallgren

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

3 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

4 Frågor och Interpellationer

5 Svar på motion om fler sittmöjligheter i utemiljön (SD) Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

6 Försäljning av verksamhetsfastighet på Kavelbrovägen Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

7 Beslut om taxa för nyttjande av publika laddplatser Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

8 Beslut om gemensamt Trafikförsörjningsprogram Färdtjänst i Skaraborg 2021-2024 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

9 Godkännande av förbundsordning för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C) Kommunfullmäktige (2021-05-24) - KS2021.0001-18 Kallelse Kommunfullmäktige 2021-05-24 : Kallelse Kommunfullmäktige 2021-05-24

10 Beslut om Årsredovisning 2020 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

11 Beslut om Årsredovisning 2020 Miljösamverkan Östra Skaraborg Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

12 Beslut om årsredovisning 2020 Avfallshantering Östra Skaraborg Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

13 Beslut om Årsredovisning 2020 Skaraborgs kommunalförbund Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

14 Beslut om årsredovisning Skaraborgsvatten 2020 Politiskt föredragande: Torbjörn Bergman (M)

15 Beslut om Årsredovisning 2020 Samordningsförbundet Östra Skaraborg Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

16 Beslut om Årsredovisning Tolkförmedling Väst 2020 Politiskt föredragande: Ulla-Britt Hagström (L)

17 Godkännande av årsredovisning 2020 Stiftelsen Binnebergs Tingshus

18 Rapport om gynnande beslut som inte verkställts, kvartal 1 år 2021 Politiskt föredragande: Anna Bergman (M) och Theres Sahlström (M)

19 Anmälningsärende till kommunfullmäktige 24 maj

20 Valärenden Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

Avslutning